Dolžniški vrednostni papir z fiksno obrestno mero, pri katerem se izdajatelj obvezuje, da bo prinosniku oz. osebi, navedeni na obveznici, izplačal na obveznici naveden znesek – izplačal znesek anuitetnega kupona na vnaprej določen dan. Obveznice so zavarovane z denarnim ali stvarnim jamstvom izdajatelja.

Poznamo več vrst obveznic:
– evro, devizne
– obveznice s fiksno ali spremenljivo obrestno mero
– državne, bančne, komercialne, hipotekarne obveznice

Obveznice so manj tvegana naložba, temu primerno tudi manj donosne. Imetnik obveznice bo dobil pogodbene obresti, te pa so lahko spremenljive ali nespremenljive. Ločimo državne obveznice, republiške, zanimive pa so lahko tudi obveznice podjetij. S stališča varnosti, so državne obveznice najbolj varna naložba, saj gre za kvalitetne vrednostne papirje.

Tveganje imetnika obveznice je praviloma manjše od tveganja imetnika delnice. Cene obveznic se gibljejo bolj predvidljivo od cen delnic, vendar pa prinašajo ponavadi nekoliko nižji donos.

Tržni tečaji obveznic so odvisni predvsem od:
– višine inflacije (z rastjo inflacije pada cena obveznic)
– kakovosti izdajatelja (izdajatelj obveznic, ki varno posluje, ima nižjo obrestno mero; najnižjo ima ponavadi država, saj so njene obveznice najvarnejše)

Omeniti je potrebno tudi tveganje. Za investitorja sprememba obrestne mere predstavlja določeno tveganje, saj se v primeru, da obrestne mere narastejo, vrednost obveznic zniža. Prav tako predstavlja tveganje tudi to, da izajatelj obveznic morebiti ne bi poplačal svojih obveznosti pravočasno in v celoti. Prav tako tveganje predstavlja likvidnost obveznice, če se z njo na borzi zelo malo trguje – lahko se zgodi, da investitor na željeni dan obveznice ne bo mogel prodati in jo bo moral prodati kasneje po nižji ceni.Postanite finančno svobodni

KONTAKTIRAJTE NAS