Lastniški vrednostni papir, ki ga izda delniška družba. Delnica vsebuje specifične pravice, kot so pravica do dividende (pravica do deleža v dobičku), glasovanje na zboru delničarjev (članska pravica), predkupna pravica, pravica do informacij, pravica do udeležbe v likvidacijski masi. Pravice so v sorazmerju s številom delnic, ki jih poseduje delničar.

Ločimo:
navadne in prednostne delnice (glede na obseg)
imenske in prinosniške (glede na prinosnika)

Pri oceni delnice moramo upoštevati:
– nominalna vrednost; vrednost, ki je delnici določena ob izdaji in je zapisana na vrednostnem papirju. Nominalna vrednost ni odraz poslovanja podjetja in zato tudi ni pravo vodilo za oceno ekonomsko upravičene tržne cene delnic.
– knjigovodska vrednost; razmerje med vrednostjo lastniškega kapitala, ki ga dobimo iz bilance stanja delniške družbe in številom izdanih delnic.
– tečajna ali tržna vrednost; vrednost, ki jo določi trg vrednostnih papirjev na osnovi ponudbe in povpraševanja. Vrednost se lahko dnevno spreminja, zaradi pričakovanih dobičkov družbe, uspešnosti poslovanja, spremembe zakonodaje in podobno.

Razlog nakupa delnice je predvsem v dividendi in kapitalskem dobičku. Dividenda je del dobička, ki ga ustvari delniška družba, lahko pa ga dobimo v obliki denarja ali v obliki novih pravic. Kapitalski dobiček je razlika med nakupno in prodajno ceno delnice. Če je podjetje dobro poslovalo, je trg to odrazil kot rastoč borzni tečaj, če pa je poslovalo slabo, potem ima lahko investitor tudi izgubo. Za podjetja, ki uspešno poslujejo, je na dolgi rok velika verjetnost, da bo ta razlika pozitivna, saj se rast podjetja odraža tudi v ceni delnic. Gibanje cen delnic na kratki rok je torej bolj tvegano in primerno predvsem za bolje poučene vlagatelje, ki imajo hiter dostop do informacij.

Share split – spliting – cepitev ali razdelitev delnic

Cepitev delnic je metoda, s katero se vsako delnico razdeli na več delnic (glede na izbrano razmerje), pri čemer se struktura kapitala ne spremeni, namen pa je povečati likvidnost delnic oz. povečati dostopnosti delnic širšemu krogu vlagateljev.

Velikokrat fizične osebe predstavljajo največje število vlagateljev v določeno delnico. Ker pa vsi ne zmorejo kupiti predrago delnico, se podjetje, ki je izdalo delnice, odloči, da bo razdelilo vrednost le te – naredijo cepitev ali razdelitev delnice. Določijo tudi razmerje razdelitve, npr. 1:10. Če je tečaj delnice podjetja ABC 100 enot in se izvede cepitev delnic v razmerju 1:10, bo poslej na trgu desetkrat več delnic ABC, njihov začetni tečaj pa bo 10 enot.)

Cepitev delnic ni neposredno vplivala na vrednost naložbe v ABC delnice. Neposredno po cepitvi je bilo desetkrat več delnic, vrednost ene delnice pa je bila desetkrat manjša.

Primer delnice ABC podjetja:

  PRED CEPITVIJO PO CEPITVI
Število delnic 30 delnic 30 delnic x 10 = 300 delnic
Cena 1 delnice 500 EUR 500 EUR / 10 = 50 EUR
Vrednost naložbe 30 x 500 EUR = 15.000 EUR 300 x 50 EUR = 15.000 EUR

Ostali vrednostni papirji

Poznamo tudi blagajniške zapise Republike Slovenije, blagajniške zapise komercialnih bank, komercialne zapise podjetij in skladov.Postanite finančno svobodni

KONTAKTIRAJTE NAS